Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Etyka i ład korporacyjny

​​​

W ramach kultury korporacyjnej JLL, wyznajemy i promujemy wysokie standardy biznesowe oraz etykę zawodową w każdej sferze naszej działalności. 

Zasady etyczne są nieodzownym elementem naszych wartości, zasadniczego celu naszej działalności oraz naszej strategii, stanowiąc zasadniczy punkt odniesienia w naszych kontaktach z klientami, sprzedawcami oraz pracownikami. 
Nasza Rada Dyrektorów oraz kierownictwo wyższego szczebla podchodzą do powyższych obowiązków bardzo sumiennie, zarówno wobec siebie samych, jak i działań całej organizacji. 
 

Kodeks etyki w biznesie

Kodeks etyki w biznesie (wersja angielska)
________________________________________

Jeśli chcesz zgłosić problem

  • zadzwoń pod numer całodobowej, ogólnoświatowej linii informacyjnej: +1 877 540 5066
  • lub zaloguj się na stronie internetowej:www.jllethicsreports.com 

Pracownicy, którzy w dobrej wierze decydują się powiadomić o potencjalnym naruszeniu naszego Kodeksu etyki w biznesie bądź zgłosić zapytanie dotyczące tegoż Kodeksu nie ponoszą z tego tytułu żadnych konsekwencji. Akty odwetu, nakładania kar bądź napastowania pracowników, którzy w dobrej wierze zgłosili zapytania bądź wątpliwości dotyczącego Kodeksu naszej organizacji są ściśle zabronione.
________________________________________

Lista „Najbardziej Etycznych Firm Świata”.

Szósty rok z rzędu JLL znalazł się Liście Najbardziej Etycznych Firm Świata prowadzonej przez Ethisphere Institute. Celem listy jest zwrócenie uwagi na firmy wyróżniające się dobrymi praktykami etycznymi, które funkcjonują w powiązaniu z ich wynikami oraz rentownością. Lista Etisphere Institute obejmuje 100 firm reprezentujących ponad 100 krajów świata oraz 36 sektorów, które zostały wyłonione spośród rekordowej liczby nominacji obejmującej tysiące firm.
________________________________________

Ethisphere Institute uhonorowało JLL Certyfikatem Ethics Inside 2013.


JLL został uznany za jednego z liderów etyki korporacyjnej wyróżniających się wybitną kulturą pracy i przywództwa oraz promocją praktyk etycznych w biznesie.
Pełna strona ogłoszenia o uzyskaniu przez JLL Certyfikatu Ethics Inside 2012, która ukazała się na łamach Ethisphere Magazine.