Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Wiadomości

Warszawa

Wzrasta poziom transparentności na globalnym rynku nieruchomości, coraz mocniejsza pozycja Europy Środkowo – Wschodniej w rankingu Jones Lang LaSalle

Rynki z regionu CEE coraz bliżej europejskiej czołówki - Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec


Warszawa, Praga, 27 czerwca 2012 — Według najnowszego Globalnego Indeksu Transparentności Rynku Nieruchomości Komercyjnych 2012, opracowanego przez ekspertów  Jones Lang LaSalle i LaSalle Investment Management, sektor nieruchomości komercyjnych wychodzi z niskich wzrostów poziomu transparentności rynków, zarejestrowanych w latach 2008 – 2009. W ciągu ostatnich dwóch lat, prawie 90 procent rynków nieruchomości na całym świecie odnotowało postępy w obszarze transparentności. Było to efektem poprawy dostępu do danych, przepływu informacji, narzędzi pomiaru wyników oraz lepszego zarządzania i nadzoru notowanymi podmiotami inwestującymi w nieruchomości.

Globalny Indeks Transparentności Rynku Nieruchomości Komercyjnych 2012 obejmuje 97 rynków na całym świecie. Wyniki oparte są o analizę 83 różnych czynników i dostarczają inwestorom i najemcom korporacyjnym dane i analizy kluczowe dla działalności inwestycyjnej i operacyjnej na światowych rynkach nieruchomości. Indeks jest również źródłem informacji dla instytucji publicznych podejmujących aktywności na rzecz poprawy przejrzystości gospodarek swoich państw.

Kluczowe wnioski płynące z raportu:
 
  • Stany Zjednoczone liderem tegorocznego rankingu. Według ekspertów Jones Lang LaSalle, USA to najbardziej transparentny rynek nieruchomości w 2012 r. W czołówce uplasowały się także takie kraje jak Wielka Brytania i Australia. W kategorii „Wysoce Transparentne” znalazły się również kolejno: Holandia, Nowa Zelandia, Kanada, Francja, Finlandia, Szwecja i Szwajcaria.
  • Zmniejszenie dysproporcji w przejrzystości pomiędzy rynkami Europy Zachodniej i Środkowo - Wschodniej (CEE). Kluczowe rynki regionu CEE wdrażają międzynarodowe standardy, umacniają swoją pozycję w zestawieniu i znajdują się coraz bliżej czołówki europejskich państw o najwyższym poziomie transparentności. Przykładowo, Polska, sklasyfikowana globalnie na 19 miejscu, charakteryzuje się podobnym poziomem przejrzystości co kraje Europy Zachodniej i jest postrzegana przez część inwestorów jako jeden z kluczowych dla swojej działalności rynków inwestycyjnych.
  • Zrównoważony rozwój jako istotny czynnik wpływający na poziom transparentności. Wielka Brytania, Australia i Francja zostały uznane za najbardziej transparentne rynki w zakresie zrównoważonego rozwoju sektora nieruchomości. Czechy, lider regionu CEE w powyższej kategorii, zajmują wysoką, 5 pozycję w globalnym rankingu.
  • Index potwierdza umocnienie się pozycji krajów z grupy MIST (Meksyk, Indonezja, Korea Południowa i Turcja). Znalazły się one w czołówce państw odnotowujących największe postępy pod względem poprawy transparentności rynku. Liderem kategorii okazała się Turcja. Wysokie 4 i 5 miejsce zajęły także kraje Europy Środkowo – Wschodniej: Rumunia i Chorwacja.
  • Regionem, który odnotował największe postępy pod względem poprawy transparentności, okazała się Ameryka Łacińska. Przykładowo, główne miasta Brazylii zajęły drugie miejsce na świecie i obecnie znajdują się w kategorii “Transparentne”. Na trzeciej pozycji znalazł się Meksyk.

Świat
Index Transparentności 2012
Dominacja rynków anglosaskich

transparency_dominacja_anglosaskich.jpg

Uwaga: Powyższe liczby zostały zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku; z kolei rankingi opierają się na liczbach niezaokrąglonych.
Źródło: Jones Lang LaSalle, LaSalle Investment Management

Pomimo, że globalna gospodarka nadal wychodzi z kryzysu, z tegorocznego Indeksu wynika, że inwestorzy z sektora nieruchomości i najemcy korporacyjni intensyfikują swoje aktywności na coraz większej liczbie rynków. Tego rodzaju międzynarodowa działalność wpływa na wzrost tempa poprawy transparentności na rynkach wschodzących. Rynki te otwierają się w większym stopniu na międzynarodową konkurencję, a sektory nieruchomości wdrażają najlepsze globalne praktyki.

Europa Środkowo-Wschodnia
Index Transparentności 2012
Polska kluczowym rynkiem

Polska_kluczowym_rynkiem.png

Uwaga: Powyższe liczby zostały zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku; z kolei rankingi opierają się na liczbach niezaokrąglonych.
Źródło: Jones Lang LaSalle, LaSalle Investment Management

John Duckworth, Dyrektor Zarządzający w Europie Środkowo-Wschodniej, Jones Lang LaSalle skomentował: “Europa Środkowo – Wschodnia odczuwa wyraźne korzyści płynące ze wzmożonej aktywności inwestorów na arenie międzynarodowej. Sprzyjające warunki ekonomiczne
i mocne fundamenty rynkowe przyczyniają się do wzrostu napływu kapitału, a region CEE staje się wiodącą europejską lokalizacją pod projekty outsourcingowe. Warto również pamiętać, że jednym z czynników, które wpłynęły na wzrost transparentności w państwach takich jak Polska, Czechy, Węgry czy Słowacja, było stworzenie w głównych miastach regionu tzw. Research Forums. Fora te, powołane z inicjatywy największych międzynarodowych firm z sektora nieruchomości komercyjnych, takich jak Jones Lang LaSalle, są platformą wymiany wiedzy, ekspertyz, doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących rynku. Research Forums działają w Warszawie, Pradze, Brnie, Budapeszcie, Bratysławie, Bukareszcie i głównych rynkach biurowych w Polsce. W planach jest także rozszerzenie listy lokalizacji biurowych monitorowanych przez Research Forums o takie miasta regionu CEE jak Zagrzeb czy Belgrad. W Polsce działają również międzyagencyjne zespoły badawcze dla nieruchomości magazynowo – przemysłowych oraz obiektów handlowych, które docelowo powstawać będą też w innych krajach Europy Środkowo – Wschodniej”.

„Zwiększający się poziom transparentności w państwach Europy Środkowej i Wschodniej pokazuje również rosnąca liczba raportów badawczych publikowanych przez międzynarodowe firmy zajmujące się doradztwem w zakresie nieruchomości. Takie badania cenią sobie w szczególności europejscy i globalni inwestorzy, nieposiadający swojego biura w analizowanym regionie. Cieszę się z faktu, że takie państwa CEE jak Polska, Czechy i Węgry – zostały zakwalifikowane do kategorii ‘transparentnych’ i zajmują kolejno pozycje 19, 24 i 26.” dodał Kevin Turpin, Dyrektor Działu Badań i Doradztwa w Europie Środkowo – Wschodniej, Jones Lang LaSalle, LEED Green Associate.

Zrównoważony rozwój jako czynnik w procesie inwestycyjnym

Tegoroczna edycja Indeksu zawiera osobną sekcję - indeks transparentności rynku nieruchomości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Powstała ona w odpowiedzi na wzrost znaczenia czynnika zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w obszarze nieruchomości. Indeks obejmuje 28 państw i jest wynikiem analizy takich zagadnień jak rozwiązania dotyczące oszczędności energii i system oceny „zielonych” budynków. Najbardziej transparentnymi rynkami w zakresie zrównoważonego rozwoju sektora nieruchomości są Wielka Brytania, Australia i Francja.

Indeks Zrównoważonego Rozwoju Rynku Nieruchomości Komercyjnych 2012
28 państw

indeks_rozwoju_rynku.jpg

Źródło: Jones Lang LaSalle, LaSalle Investment Management

„Spośród 28 badanych rynków, Czechy uzyskały bardzo mocną notę w kategorii państw transparentnych. Mimo, że państwo nie wdrożyło jeszcze tak skutecznych rozwiązań prawnych jak Francja czy Wielka Brytania, może pochwalić się działaniem dedykowanego systemu certyfikacyjnego - SB Tool. Kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem stają się coraz istotniejsze dla wielu deweloperów, inwestorów i najemców. Dlatego też dane i informacje na ten temat powinny być przejrzyste i łatwo dostępne, co pozwoli na efektywne monitorowanie postępów w procesie redukowania poziomu zanieczyszczenia środowiska naturalnego” dodał Kevin Turpin.
 
Transparentność rynku a napływ inwestycji zagranicznych
Wyniki tegorocznego Indeksu potwierdzają umacniający się związek pomiędzy wartością inwestycji w nieruchomości a transparentnością rynku. Rosnący poziom przejrzystości skorelowany jest ze zwiększonym nakładem bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Napływ projektów inwestycyjnych wiąże się ze swobodnym przepływem informacji na rynku nieruchomości, a także przestrzeganiem lokalnych regulacji prawnych. Nieprzypadkowo, najszybciej rosnące światowe rynki pod względem bezpośrednich inwestycji w nieruchomości komercyjne w ostatnich dwóch latach – Brazylia, Turcja, Indonezja i Wietnam – to również te kraje, które poczyniły największe postępy w zakresie zwiększania transparentności.
 
Tomasz Trzósło, Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej, Jones Lang LaSalle podsumował: „Różnica pomiędzy Europą Zachodnią i głównymi rynkami Europy Środkowej wyraźnie się zmniejszyła. Polska postrzegana jest przez coraz większą liczbę inwestorów jako ‘kluczowy’ rynek. Potwierdza to wartość realizowanych tu inwestycji. Dla przykładu, w pierwszym kwartale tego roku wartość inwestycji w nieruchomości handlowe w Polsce wyniosła 465 milionów euro – to trzeci wynik w Europie, zaraz po Wielkiej Brytanii i Niemczech. Co więcej, dwa najbardziej transparentne kraje w regionie CEE w Indeksie Transparentności Rynku Nieruchomości Komercyjnych Jones Lang LaSalle – Polska i Czechy – zanotowały najwyższy wolumen transakcji, których przedmiotem były nieruchomości komercyjne. Ma to oczywiście związek z makroekonomiczną sytuacją tych dwóch krajów, co w połączeniu z poprawą transparentności rynku w coraz większym stopniu wpływa na wzrost aktywności inwestycyjnej”.
 
Globalny Indeks Transparentności Rynku Nieruchomości Komercyjnych 2012
Globalny Indeks Transparentności Rynku Nieruchomości Komercyjnych, po raz pierwszy opublikowany w 1999 r., oparty jest na jakościowych danych rynkowych i informacjach zebranych podczas badania firm z globalnej sieci biznesowej Jones Lang LaSalle i LaSalle Investment Management. Każdy rynek oceniono za pomocą 83 czynników na podstawie danych zebranych przez zespoły analityków współpracujących z wiodącymi przedstawicielami biznesu. Informacje zostały pogrupowane w trzynaście obszarów tematycznych, a następnie w 5 podkategorii – a) wskaźniki efektywności, b) warunki rynkowe, c) przejrzystość instrumentów dłużnych d) warunki prawne i e) procesy transakcji. Wartość indeksu szacowana jest na podstawie 83 części składowych metodą punktów ważonych. Wynik mieści się w skali od 1,0 do 5,0. Kraj lub rynek, który osiągnął wynik 1,0 ma najwyższy poziom transparentności rynku nieruchomości. Rynek nieruchomości w kraju, który uzyskał notę 5,0 jest nieprzejrzysty. Kraje/rynki przypisywane są do następujących kategorii: wysoce transparentne (highly transparent), transparentne (transparent), półtransparentne (semi-transparent), o niskiej transparentności (low transparency) i nieprzejrzyste (opaque).
Indeks jest również narzędziem zarządzania ryzykiem dla inwestorów. Zapewnia porównywalne dane dla wielu lokalizacji geograficznych, jest wsparciem przy tworzeniu globalnych lub regionalnych strategii inwestycyjnych i modelu alokacji środków dla poszczególnych krajów. Pomaga najemcom korporacyjnym ocenić różne lokalizacje i otoczenia dla ich biznesu na całym świecie. Na rynkach, na których panują przejrzyste zasady, łatwiej jest porównać koszt najmu powierzchni, przygotować narzędzia potrzebne do podejmowania strategicznych decyzji (np. transakcje typu sale and lease back) oraz podnieść efektywność procesów inwestycyjnych i zarządzania nieruchomościami.
  • Poza nową podkategorią zrównoważonego rozwoju, tegoroczny indeks został rozszerzony w trzech głównych obszarach:
    Większej liczby ilościowych wskaźników dotyczących efektywności inwestycji w nieruchomości w odniesieniu do inwestycji bezpośrednich, inwestycji w publiczne instrumenty finansowe rynku nieruchomości oraz inwestycji w nienotowane fundusze nieruchomości.
  • Pogłębionej ekspertyzy dotyczącej rynku nieruchomości dzięki szczegółowym badaniom rozbudowanych szeregów czasowych.
  • Danych dotyczących nowych rynków w Afryce Subsaharyjskiej (Angoli, Botswany, Ghany, Kenii, Mauritiusa, Nigerii i Zambii), Ameryce Środkowej (Bahamów, Kajmanów, Gwatemali, Hondurasu, Jamajki i Puerto Rico), a także mniejszych miast brazylijskich, Iraku, Mongolii i Serbii. Indeks aktualnie obejmuje 97 rynków, o 16 więcej niż w 2010 r.

Globalny Indeks Transparentności Rynku Nieruchomości Komercyjnych 2012 dostępny jest dla inwestorów i najemców w wielu wersjach – raportu, informacji na stronie internetowej, prezentacji w Power Point i webinarium.