Ambicje z zakresu zrównoważonego
rozwoju

Globalne wyzwania finansowe, społeczne i środowiskowe wymagają od przedsiębiorstw na całym świecie zdecydowanej postawy i reakcji. Dlatego współpracujemy z innymi firmami i organizacjami na rzecz zrównoważonej przyszłości.
Począwszy od obsługi klientów i angażowania pracowników, poprzez poszanowanie zasobów naturalnych w naszych biurach, a skończywszy na budowaniu relacji ze społecznościami lokalnymi - we wszystkich obszarach koncentrujemy się na tym, co jest dobre dla biznesu i zrównoważonej przyszłości. Takie podejście prowadzi do podejmowania odpowiedzialnych decyzji inwestycyjnych, sprzyja tworzeniu komfortowego środowiska pracy oraz stanowi wartość dla naszych partnerów.

Budujemy lepsze
jutro

Na całym świecie tworzymy atrakcyjne przestrzenie sprzyjające osiąganiu celów. W ten sposób wspólnie budujemy lepszą przyszłość dla naszych klientów, pracowników i lokalnych społeczności.

Nasze cele w obszarze zrównoważonego rozwoju

W 2012 roku JLL jako jedna z pierwszych firm sektora nieruchomości ogłosiła publicznie swoje cele w obszarze zrównoważonego rozwoju. Po ich osiągnięciu, w czerwcu 2018 roku, firma zaprezentowała kolejne wyzwania, jakie przed sobą postawiła. Mając na uwadze perspektywę trzydziestu lat JLL zobowiązał się do ustalenia w 2019 roku celu naukowego oraz przedstawił założenia dotyczące każdego z czterech filarów długofalowej filozofii „Building a Better Tomorrow” („Budujemy Lepsze Jutro”).
Do 2020 roku przeprowadzimy specjalistyczne szkolenia wśród pracowników zatrudnionych w kluczowych obszarach biznesowych i włączymy zagadnienia dotyczące podstaw zrównoważonego rozwoju do procesu szkolenia nowych pracowników JLL.
Do 2021 roku poprawimy równowagę płci wśród kierownictwa naszych ośmiu, największych pod względem przychodów, oddziałów.
Zidentyfikujemy wyzwania oraz zapewnimy ukierunkowane rozwiązania przeciwdziałające odejściom pracowników i służące ich rozwojowi. Dotyczy to w szczególności osób pracujących w JLL krócej niż 3 lata (2018/2019).
  • W latach 2017–2019 zmniejszymy emisję gazów cieplarnianych w budynkach o 2% rocznie, w przeliczeniu na każdego pracownika biura.
  • W latach 2017–2019 zmniejszymy zużycie energii w budynkach o 2% rocznie, w przeliczeniu na każdego pracownika biura.
  • Ustalimy naukowy cel globalnej emisji gazów cieplarnianych przez JLL w obszarze 1 i 2 oraz towarzyszący cel w obszarze 3.
  • Do 2030 roku 100% powierzchni biurowych JLL powyżej 1 000 mkw. uzyska certyfikat zrównoważonego rozwoju.
  • Do 2020 roku zredukujemy o 10% średni wskaźnik częstotliwości wypadków powodujących niezdolność do pracy w porównaniu z dwoma wcześniejszymi okresami rozliczeniowymi. Umożliwimy szybkie zgłaszanie incydentów i zorganizujemy konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny dla pracowników naszych biur.
  • Do 2020 roku założenia dotyczące zrównoważonych zakupów zostaną wprowadzone na skalę globalną.
Zwiększymy czas, jaki nasi pracownicy spędzają każdego roku, wykonując pracę w ramach wolontariatu i do 2020 roku sięgniemy 15 000 dni.

Zrównoważony rozwój ma
znaczenie

Zapoznaj się z trendami z obszaru zrównoważonego rozwoju w branży nieruchomości i zobacz, co wszyscy możemy zrobić, aby wspólnie budować lepsze jutro.
Śledź nas

Bądź w kontakcie z nami w mediach społecznościowych!